Available courses

Grade 6 - Edukasyong Pangkabuhayan at Pantahanan

The learner demonstrates enhanced and expanded knowledge in entrepreneurship & ICT, agriculture, home economics, and industrial arts towardthe improvement of the familys economic life and thecommunity.

Grade 6 - Health

The learner demonstrates an understanding of personal health, prevention and control of diseases and disorders; consumer health; and injury prevention, safety and first aid to achieve optimum health and well-being.

Grade 6 - Physical Education

The learner demonstrates understanding of the importance of physical activity and physical fitness through participation in and assessment of physical activities.

Grade 6 - Arts

Through application, the learner demonstrates understanding of the basic concepts of and processes in music and art, towards self-development, the celebration of Filipino cultural identity and diversity, and the expansion of one's world vision.

Grade 6 - Music

Through application, the learner demonstrates understanding of the basic concepts of and processes in music and art, towards self-development, the celebration of Filipino cultural identity and diversity, and the expansion of one's world vision.

Grade 6 - Edukasyon sa Pagpakatao

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga gawain na tumutulong sa pag-angat ng sariling dignidad, pagmamahal sa kapwa na may mapanagutang pagkilos at pagpapasiya tungo sa maayos, mapayapa at maunlad na pamumuhay para sa kabutihang panlahat.

Grade 6 - Araling Panlipunan

Naipamamalas ang patuloy na pag-unawa at pagpapahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas mula sa ika-20 siglo hanggang sa kasalukuyan, tungo sa pagbuo ng tiyak na pagkakakilanlan bilang Pilipino at mamamayan ng Pilipinas Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa kasaysayan ng Pilipinas base sa pagsusuri ng sipi ng mga piling primaryang sangguniang nakasulat, pasalita, awdyo-biswal at kumbinasyon ng mga ito, mula sa iba-ibang panahon, tungo sa pagbuo ng makabansang kaisipan na siyang magsisilbing basehan ng mas malawak na pananaw tungkol sa mundo.

Grade 6 - English

The learner listens critically; communicates feelings and ideas orally and in writing with a high level of proficiency; and reads various text types materials to serve learning needs in meeting a wide range of life�s purposes.

Grade 6 - Filipino

Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang, naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahan sa pakikipagtalastasan, mapanuring pag-iisip at pagpapahalaga sa wika, panitikan at kultura upang makaambag sa pag-unlad ng bansa.