Available courses

K-12 Template

This is a template in creating courses for the K-12 Basic Education subjects.

Kinder - Music

The learner is exposed to the different basic music and art processes through experiential learning.

Kinder - Edukasyon sa Pagpakatao

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagkakaroon ng kamalayan sa paggalang at pagmamahal sa sarili, kapwa at Diyos bilang gabay tungo sa maayos at masayang tahanan.

Kinder - Araling Panlipunan

Naipamamalas ang panimulang pag-unawa sa pagkilala sa sarili at pakikipag-ugnayan sa kapwa bilang pundasyon sa paglinang ng kamalayan sa kapaligirang sosyal.